Privacy

Wet bescherming persoonsgegevens
We hebben, onder andere via het inschrijfformulier, persoonlijke gegevens in de leerling-administratie vastgelegd. Deze persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn geregistreerd. De school houdt zich aan de regels zoals deze in de Wet op de persoonsregistratie zijn vastgelegd.

Aan ouders die op school activiteiten verrichten, wordt uitdrukkelijk gevraagd vertrouwelijk om te gaan met informatie over school en leerlingen, waarover zij uit hoofde van hun participatie in onderwijsactiviteiten zouden kunnen beschikken.

Foto- en filmopnamen
Steeds vaker worden foto- en filmopnamen van leerkrachten en overige onderwijsgevenden gevraagd binnen hun dagelijkse werkomgeving. In het kader van de begeleiding en scholing van leerkrachten, maken wij regelmatig gebruik van videobeelden die in de groep zijn gemaakt. Opnamen worden bijvoorbeeld door de intern begeleider gemaakt, of de camera staat gedurende langere tijd in de groep en de leerkracht bepaalt de momenten van opname. Met de gemaakte beelden gaan wij op vertrouwelijke wijze om. Dit betekent dat de beelden uitsluitend intern gebruikt worden voor verdere professionalisering van de leerkracht(en) en op geen enkele manier aan anderen buiten de school worden getoond.

Regelmatig maken leerkrachten foto's en/of filmopnames van de kinderen binnen de schoolsituatie. Dit beeldmateriaal gebruiken wij voor school- doeleinden (website, nieuwsbrief en andere publicaties).

Klik op de onderstaande link voor de nieuwe Privacyverklaring i.v.m. de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Privacyverklaring voor ouders.pdf
Privacyverklaring Skopos