Medezeggenschapsraad

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit ouders en personeelsleden.
De MR bewaakt en behartigt, in het contact met het bestuur en de directie, de belangen. Door de gelijke vertegenwoordiging van ouders en personeelsleden in de MR is een goede belangenafweging van zaken, de school of kinderen betreffende, gewaarborgd.
Naast de algemene zaken probeert de MR zich ook steeds kwalitatief te versterken.
Indien er wisselingen of wijzigingen zijn binnen de MR, brengen we u, via de nieuwsbrief op de hoogte. Verder kunt U alle notulen van de MR vergaderingen vinden op deze pagina. 
Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de MR:

Naam                                    Taak
Martin van Meurs               Adjunct directeur
Anke van der Zee                MR lid (voorzitter)
Christian van den Bosch    Personeelsgeleding MR (secretaris)
Linda Merks                         Personeelsgeleding MR
Anne Verleg                          MR lid

Notulen MR vergaderingen schooljaar 2020-2021:
Notulen MR 27-01-2021
Notulen MR 07-10-2020Notulen MR vergaderingen schooljaar 2019-2020:
Jaarverslag MR 2019-2020
Notulen MR 22-06-2020
Notulen MR 25-05-2020
Notulen MR 13-01-2020